Categorie: Poerim

Poerim en Joodse Eenheid

Poerim en Joodse Eenheid

De feestdag van Poerim benadrukt het idee van Joods eenheid.

Als wij kijken naar de aanklacht van Haman, de vijand van de Joden, tegenover Achashverosj, koning van Persië, zien wij dat in de tijd wanneer het Poerim verhaal zich heeft afgespeeld, Joodse eenheid ontbrak. Haman begon zijn pleidooi als volgt, “Er bestaat een volk verstrooid en verspreid tussen Uw koninkrijk.”
De geleerden vertellen ons dat de aardse aanklacht van Haman (afgezien van Haman’s slechtheid) was gebaseerd op een Hemelse aanklacht.
Hoewel Haman zich niet bewust was dat zijn klacht berustte op een gebrek aan Joodse eenheid, toch kwam de mogelijkheid de Joden aan te klagen door gebrek aan eenheid.
Vandaar dat de Megilat Esther ons vertelt dat Haman zijn aanklacht aanvangt, met de verstrooiing en verdeeldheid onder de Joden.
Koningin Esther had ook gezien dat het probleem een gebrek aan eenheid was. Zodoende, voor dat Esther naar Koning Achasjwerosj ging, vroeg zij aan Mordechai, “Ga alle Joden verzamelen.” Voor dat men medelijden van de Koning kon vragen, moesten eerst de Joden bij elkaar komen, daardoor kon het gebrek aan eenheid verholpen worden.

In Megilat Esther staat dat “deze dagen worden herinnerd en opnieuw beleefd in iedere generatie.” In iedere generatie moeten wij opnieuw de ideeën die in de Megilat Esther staan weer eigen maken. Tot vandaag de dag is Poerim ook een feest van Joodse eenheid, vandaar dat de verschillende mitswot van Poerim Joods eenheid benadrukken, als volgt:
1. De 2 mitwot van Mishloach Manot (geven kosjere eten als cadeau aan elkaar) en Matanot L’evjonim (geven van geld aan arme Joden) zijn bedoeld om Joden met elkaar te verenigen. Immers, de vertaling van Matanot Laewjonim is niet liefdadigheid, filantropie of zelfs tsedaka maar cadeau’s aan de armen. Het geven en ontvangen van een cadeau, verbindt de gever met de ontvanger.
2. Met betrekking tot het lezen van de rol van Esther: hoewel één individu voldoende is om de Megila te lezen, is het beter om het te lezen met een minjan. Nog beter vertelen onze geleerden is zoveel mogelijk Joden bijeen te brengen voor het lezen van de Megila.
3. Met betrekking tot het feestmaal van Poerim, vertelt Maimonides ons, dat hoewel wij ook alleen met ons familie kunnen vieren, is onze vreugde pas echt een volmaakt simche wanneer wij ons met anderen verenigen.

De mitswot van Poerim drukken Joods eenheid uit, en dat benadrukt hoe belangrijk het is om al deze mitswot te vervullen.
Moge het zijn dat als resultaat van ons vieren van Poerim in de geest van Joodse eenheid, dat wij mogen de verdienste hebben om veel zegens van G-d te ontvangen, zoals er staat “zegen ons, onze Vader allen, als één.”
Met wensen voor een Poerim sameach oemevorechet,
Rabbijn Aryeh Leib Heintz

Poeriem, eenheid en Tora

Poeriem, eenheid en Tora

De zegen die het Joodse volk van G-d geniet is afhankelijk van de Joodse eenheid, zoals aangeduid in het achttiengebed (vrag vbuna): “Zegen ons, onze Vader, allen als één.” ubkf ubhct ubhfrc” “sjtf Onze geleerden leggen uit dat de zegen van G-d alleen op ons berusten kan wanneer wij een eenheid vormen. Waar verdeeldheid heerst ont-breekt G-d’s zegen.
Joodse eenheid vloeit voort uit de Tora, zoals er staat, t,hhrutu k-trah” “sj tkuf v”cueu “Israël, de Tora en G-d zijn allen één.” Het is de Tora die ons met elkaar bindt. Deze eenheid stamt van de Berg Sinai af, waar het volk Israël zo veel met elkaar verenigd was dat het als één mens met één hart beschouwd werd.
Door de eeuwen heen tot aan vandaag de dag toe blijft de Tora het bindende factor binnen het Joodse volk. Waar ter wereld een Jood ook komt, zijn de wetten en vaak ook de gebruiken in grote lijnen hetzelfde. Dit geeft altijd een prettig gevoel van saamhorig-heid. Men kan duizenden kilometers van huis zijn en zich toch thuis voelen.
Het ontbreken van eenheid onder het Joodse volk was de basis van Haman’s aanklacht. Toen de slechte Haman aan de koning Achasjwerosj toe-stemming vroeg om de Joden uit te roeien, zei Haman, “Er is één volk [toch is het] verstrooid.” m.a.w. de eenheid onder het Joodse volk ontbrak.
Haman wist dat als de Joodse eenheid wankel is, de Joden dan ook zwak en kwetsbaar zijn.
De Joodse koningin Esther had begrepen hoe Haman de mogelijkheid had gekregen de Joden aan te vallen; de Joodse eenheid was aangetast door gebrek aan verbon-denheid met de Tora. Immers, het hele pro-bleem was bij het feest van Achasjwerosj begon-nen, waar sommige Joden zich niet aan de wetten van de Tora hadden gehouden en van ongeoor-loofde spijzen hadden genoten.
Om de eenheid van het Joodse volk te waarbor-gen en de Joden van de decreten van Haman te redden, heeft Esther aan Mordechai gevraagd om actie te ondernemen: “Verzamel alle Joden … en vast … en eet en drink niet.” Het verstrooide volk moest bijeenkomen en weer één worden.
De Midrasj leert ons dat door te zeggen “vast” en ook “eet en drink niet” bedoelde Esther dat het Joodse volk moest vasten; waarom? “eet en drink niet” omdat zij bij het feest van Achasjwerosj gegeten en gedronken hadden.
Alleen na dat de aange-taste eenheid van het Joodse volk d.m.v. vasten en inkeer hersteld was, kon Esther naar de koning toe gaan om zijn medelijden voor het Joodse volk te vragen.
Daarna, toen de Joden van de slechte decreten van Haman gered waren, besloten zij hun verbin-ding met de Tora verder te versterken, zoals er in de Megila staat, “De Joden hebben vastgesteld en op zich genomen…” De geleerden zeggen hier-over, “De Joden hadden vastgesteld hetgeen zij reeds eerder op zich genomen hadden bij het geven van de Tora.” Door de Tora werd het Joodse volk weer één.
Ook onze viering van Poeriem moet leiden tot versterkte Joodse eenheid.
Wij komen bijéén om de Megila te horen. In geest van liefde voor onze medejoden (k-trah ,cvt),
geven wij aalmoezen aan de armen (ohbuhctk ,ub,n). Wij sturen kosjere etenswaren aan elkaar. (,ubn jukan). De feestmaal eten wij samen als een gemeente.
Laten wij hopen dat door onze Poeriem viering de Joodse eenheid bevorderd wordt en dat wij allemaal door G-d als één gezegend zullen worden.

Rabbijn A. L. Heintz

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂

💐 Bedankt 💐 aan alle vrijwilligers!


De Soeka wordt met behulp van Michel, Ronald en Shaul netjes gedemonteerd en opgeborgen zodat hij volgend jaar weer opgebouwd kan worden.
💐BEDANKT 💐 aan alle vrijwilligers die Rosh Hashana, Yom Kipoer en Soekot mogelijk hebben gemaakt.

De diensten zijn ruim bijgewoond.
De Joodse studenten waren volop aanwezig.
De kinderen zijn met knutselen blij gemaakt.
Er is gebeden, geleerd, gezongen en gedanst.
We kijken terug naar een succesvolle maand en nemen de spirituele bagage mee naar de rest van het jaar.

Resteert nog de gelegenheid om de financiële gaten te dichten. Heb je al een extraatje gedoneerd, hartelijk dank hiervoor en zo niet, dan is er nu de gelegenheid om dat alsnog te doen zodat wij door kunnen gaan om Joods bewustzijn in Utrecht levend te houden! ✨