Tag: aanslag

Acharee Mot | Yom Kipoer en daarna

Acharee Mot | Yom Kipoer en daarna

Het leven bestaat uit vele contrasten. De ene dag voelen we ons geïnspireerd en high en de volgende dag vragen wij ons af waar al onze begeertes vandaan komen. Weet dat het leven er ná je meest sublieme momenten er soms heel anders uit kan zien. Gebruik dan de eerder opgedane inspiratie om valkuilen te omzeilen.

Download hier een printversie van dit artikel

Parashat Acharee Mot (na de dood)  is onderverdeeld in drie hoofdstukken waar tegenstrijdige onderwerpen aan bod komen. De opbouw is als volgt:

Het eerste deel van de parasha staat in hoofdstuk 16 van Wajiekra. Daar gaat het over de dienst van de Hogepriester, de Kohen Gadol, in de Tempel op de heiligste dag van het jaar, Yom Kipoer. Hier staat beschreven welke offers hij moest brengen, welke kleding hij op welk moment aandeed, hoe en voor wie hij verzoening verkreeg en welke handelingen hij in het allerheiligste moest verrichten.

Het tweede deel, hoofdstuk 17 waarin het verbod om offers buiten de Tempel te brengen en om bloed te consumeren beschreven wordt. Vervolgens komt de onreinheid van een niet-geslachte vogel aan bod.

Ten slotte het derde deel, hoofdstuk 18 dat verboden relaties behandelt.  Het Joodse volk mag zich niet gedragen zoals de immorele Egyptenaren, wiens land zij net verlaten hebben. Noch mogen zij de Kanaänieten, die in Israël wonen, nadoen. Daarom is het verboden om een relatie te hebben met je vader, je moeder, je zuster of broer, je oom of je tante. Buitenechtelijke relaties zijn verboden alsook homoseksualiteit en bestialiteit.

‘Wie denkt er nu aan zoiets’

Twee keer wordt er op Yom Kipoer, Grote Verzoendag, uit de Torah gelezen. De eerste keer gebeurt dat tijdens het ochtendgebed. Dan wordt hoofdstuk 16 van onze Parasha gelezen, het hoe en wat van Yom Kipoer. De tweede keer dat er uit de Torah wordt gelezen is tijdens het middaggebed. Dan wordt hoofdstuk 18 gelezen, over verboden relaties.

Het contrast kan niet genegeerd worden. De eerste vraag: hoe komen twee zulke tegenstrijdige stukken in één Parasha voor? Enerzijds wordt de heiligste dag van het jaar omschreven en anderzijds worden we gewaarschuwd tegen de meest immorele zaken.

Een tweede vraag: waarom moeten wij op de heiligste dag van het jaar überhaupt geattendeerd worden op verboden relaties? Wie denkt er aan zoiets? Op zo’n speciale dag? Een dag waarop we witte kleren dragen zodat wij op engelen lijken? Op het moment dat het middaggebed gezegd wordt is het grootste gedeelte van Yom Kipoer al voorbij. Men heeft dan al bijna een heel etmaal gevast en gebeden. Onze gedachtes gaan op dat moment al naar het hoogtepunt van Yom Kipoer dat meteen daarna plaats gaat vinden, namelijk het slotgebed dat Neíla heet. Dan sluit G-d de deuren van de hemel en neemt ons mee naar binnen.

Vlak voor dit bijzondere moment moeten we luisteren naar het verbod om niet intiem te zijn met een dier? We hebben dan al bijna 24 uur gevast. Wij hebben om vergiffenis gevraagd. We voelen ons schoon en rein. Zelfs de Jood die door het jaar niet zo vaak op komt dagen, is aanwezig en voelt zich hemels en één met G-d. En dan dit? Je mag de naaktheid van je moeder of vader niet blootstellen! Je mag niet met een dier naar bed! Je mag niet met een koe trouwen. Wie denkt er nu aan zoiets, op dat moment?!?

Wetten en regels

Wanneer Maimonides de regels van Yom Kipoer in zijn wetboek omschrijft, eindigt hij met het volgende:

רמב”ם: הלכות עבודת יוהכ”פ ד, ב

ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב ולובש בגדי עצמו ויוצא לביתו וכל העם מלוין אותו עד ביתו  ויום טוב היה עושה על שיצא בשלום מן הקדש

En daarna waste hij zijn handen en voeten en trok hij zijn gouden kleren uit en deed zijn eigen kleren aan. En hij ging naar huis en het hele volk vergezelde hem tot zijn huis en hij maakte een feestdag omdat hij in vrede uit het heiligdom was gekomen.

Alles in de Torah inclusief de mondelinge leer is nauwkeurig. Nu komen wij de derde vraag tegen: welk belang heeft het voor ons om te weten waar de Hogepriester naar toe ging na afloop van de dienst? Waar anders had hij naar toe moeten gaan? Naar het stadion voor de volgende wedstrijd?

En behalve dat, in hoeverre is het naar huis gaan een onderdeel van een wet, vraag nummer vier . Aangezien de Rambam, Maimonides, het naar huis gaan behandelt in zijn wetboek, kunnen wij niet anders concluderen dan dat dit één van de vele regels is die de Hogepriester uit moest voeren. Het is dus niet zo dat Maimonides ons vertelt dat hij naar huis ging als extra interessante informatie. Nee, Maimonides schrijft een boek over wetten en dus is alles wat in dat boek staat een wet. Het naar huis gaan is dus een regel zoals elke andere. En niet alleen hoort deze regel erbij, het is ook nog het laatste voorschrift, het hoogtepunt van de Yom Kipoer-dienst.

Niet toevallig

Verder weten wij dat in het Jodendom de naam voor een persoon of een voorwerp niet toevallig is. Een naam geeft de essentie weer van het voorwerp, dier of persoon dat het aanduidt. En dus moeten we proberen te begrijpen waarom onze Parasha ‘Acharee Mot’ – na de dood – heet. De dood van wie? Wat? Waarom?

Het ging om Nadaw en Awiehoe, de twee zonen van Aharon, de eerste Hogepriester. Deze twee jongens waren niet zomaar gestorven. Ze waren namelijk in de allerheiligste plek van de tempel geweest terwijl het geen Yom Kipoer was. Onze Parasha begint met het feit dat Aharon gewaarschuwd wordt om het allerheiligste te betreden, uitsluitend  op Yom Kipoer. Niet zoals zijn twee zonen. Die wilden permanent dichtbij G-d zijn. Het voelde zo spiritueel, zo warm, zo subliem. Heerlijk…voor hen, maar het was niet de bedoeling. Op een gegeven moment waren zij zo hoog gekomen dat hun ziel niet meer in hun lichaam kon blijven waardoor ze automatisch kwamen te overlijden.

Nu begrijpen wij waarom de Parasha begint met “na de dood”. Maar waarom heet de hele Parasha zo? Kennelijk heeft de titel “na de dood”  betrekking op de hele Parasha, op elk hoofdstuk (16 – 17 en 18) en op elk detail. Na de dood geeft kennelijk de essentie weer van ieder onderwerp en ieder vers en niet alleen van het begin.

Daarmee komen we tot de vijfde vraag: wat is het verband tussen Na de dood, de titel van deze Parasha en elk onderwerp dat daarin voorkomt? In hoeverre heeft de dienst op Yom Kipoer en verboden relaties betrekking op na de dood?

Vreemde manier van tellen

Resteert nog één vraag, de zesde: voor diegenen onder ons die wel vaker in een synagoge zijn geweest, is het bekend hoe de Hogepriester, op Yom Kipoer, het bloed van de koe en de geit tegenover de ark en vervolgens tegen het  gordijn sprenkelde. Hij moest eerst één keer naar boven sprenkelen en vervolgens zevenmaal naar beneden. De voorganger in de synagoge zingt dan op een meest prachtige melodie hoe de Hogepriester het sprenkelen telde:

Eén (naar boven)
Eén (naar boven)  en één (naar beneden)
Eén  (naar boven) en twee (naar beneden)
Eén (naar boven) en drie (naar beneden)
Eén (naar boven) en vier (naar beneden)
Eén (naar boven) en vijf (naar beneden)
Eén (naar boven) en zes (naar beneden)
Eén (naar boven) en zeven (naar beneden)

Wat een vreemde manier van tellen! Kon de priester niet gewoon één zeggen en vervolgens van 1 tot 7 tellen? Waarom elke keer weer die één toevoegen?

Om de kerngedachte van Yom Kipoer te kunnen begrijpen zullen we het verband tussen de naam van de Parasha, ‘Na de dood’ en de essentie van Yom Kipoer moeten doorzien en de antwoorden op deze zes vragen ontdekken.

Zes vragen

1 Waarom worden er twee tegengestelde onderwerpen in één parasha behandeld?

2 Waarom worden verboden relaties op Yom Kipoer voorgelezen?

3 Waarom moeten we weten waar de Hogepriester naar toe ging na afloop van Yom Kipoer?

4 Hoezo is het naar huis gaan van de Hogepriester een wet?

5 In hoeverre heeft de naam van de Parasha, Acharee Mot (na de dood) betrekking op alle onderwerpen die in de Parasha besproken worden?

6 Waarom wanneer de Hogepriester het bloed sprenkelt, herhaalt hij steeds het woord één?

Tijdens en daarna

Het draait allemaal om ‘na de dood’, de naam van de parasha. Het gaat om daarna. Over tijdens hebben we geen vragen. Tijdens Yom Kipoer is iedereen heilig. Dat is de sfeer, dat zijn de omstandigheden, het gevoel, het vasten, het dragen van witte kleren en het samenzijn in sjoel. De vraag is meer over het daarna.

Natuurlijk is Yom Kipoer bijzonder. Je voelt je op zo’n dag verheven, spiritueel gedreven, geïnspireerd. Je hart stroomt waarschijnlijk over van liefde, plezier en saamhorigheid. Maar hoe is het daarna? Hoe sta je er een uur later voor? Of een dag later, een week, een jaar?

Eenmaal uit de Yom Kipoer sfeer zullen je gevoelens en je verlangens niet meer zo verheven zijn. Misschien ben je over een maand in een andere bui en ga je ineens over tot het verrichten van de meest grove daden?

Beide benen op de grond

Daarom lezen wij op Yom Kipoer, bij het middaggebed, dichtbij het hoogtepunt van deze meest heilige dag, over de meest gewone dingen waar een mens in het dagelijks leven overheen kan struikelen. De ene meer en de andere minder. Maar iedereen moet op Yom Kipoer beseffen, op het moment dat hij zich zo verheven voelt, dat er ook een daarna is. Dat er gruwelijkheden in het leven zijn, dat mensen zich beestachtig kunnen gedragen. “Wees je ervan bewust”, vertelt de Torah ons, “dat je moet opletten. Dat je niet dronken hoeft te zijn met je allerheiligste gevoel. Er is nog een ‘daarna’.

Niet zoals de twee broers Nadaw en Awiehoe. Die hadden geen daarna. Zíj bleven daarboven vast in hun spirituele ervaring. Maar G-d wil dat wij terugkomen. Yom Kipoer is niet voor engelen. Eén dag per jaar worden we met engelen vergeleken, maar de rest van het jaar is daarna.

Beide benen terug op de grond. De ladder van Yakov raakte weliswaar de hemel, maar de onderkant stond op de grond. De bedoeling is dat wij de eenheid van G-d niet alleen daarboven ervaren, Eén (naar boven), maar die eenheid ook in de zeven dagen van de week weten te brengen.

Eén (naar boven) en één (naar beneden), Eén (naar boven) en twee (naar beneden), Eén (naar boven) en drie (naar beneden)… Eén (naar boven) en zeven (naar beneden). Bij elke telling werd diegene die Eén is opnieuw genoemd, om te laten zien dat we de eenheid van G-d in de verscheidenheid (1-2-3-4-5-6-7) van de schepping weten te brengen, in de zeven dagen van de week, de zeven kleuren van de regenboog of de zeven noten in de muziek. Het doel van de schepping is om de eenheid van G-d in de aardse details van het leven te brengen.

Op zondag gebruik ik mijn tijd om vrijwilligerswerk te doen, Eén in één.
Op maandag ga ik Tora leren, Eén in twee.
Op dinsdag ga ik een extra goede daad doen voor mijn echtgenoot en mijn kinderen, Eén in drie.
Op woensdag ga ik boodschappen doen en zorg ik dat ik enkel koshere producten aanschaf, Eén in vier.
Op donderdag ga ik challa bakken, Eén in vijf.
Op vrijdag steek ik de Shabbat kaarsen aan en maak ik kidoesh, Eén in 6.
Op Zaterdag ga ik leren over de Parasha, Eén in 7.

Dagelijks leven

Fantastisch dat je het zo fijn hebt gehad op Yom Kipoer, maar hoe was het toen je thuiskwam? Ben je überhaupt naar huis gegaan? Heb je wel een huis? Wat voor een zin heeft het om zo heilig te doen in sjoel als je daarna niet weet hoe je thuis moet komen! Het hoogtepunt van de Yom Kipoer dienst van de Hogepriester was juist zijn thuiskomst; de aandacht en de sfeer waarmee hij zijn familie tegemoetkwam na afloop van de meest heilige dag van het jaar!

Bestaat G-d bij jou ook in het dagelijks leven en in de diversiteit van de schepping? Lukt het je om ook in je dagelijkse beslommeringen je als ambassadeur van G-d te gedragen of is Yom Kipoer en de eenheid van G-d alweer vervaagd of zelfs verdwenen?

Het feit dat zelfs verboden relaties op Yom Kipoer besproken worden leert ons nog iets cruciaals: Jodendom is niet alleen gereserveerd voor de elite onder ons, de mensen die nooit een zonde begaan, die zich nooit laten verleiden, maar de Torah is er voor iedereen. Ook op de meest sublieme momenten zoals Yom Kipoer is iedereen welkom, ongeacht je niveau op de ladder.

Vandaar dat de Torah juist bij het middaggebed ons laat horen over het meest lage gedrag, zoals bijvoorbeeld je vrouw voor een affaire verlaten. “Wees je ervan bewust”, vertelt de Torah, “dat niet alles constant heilig is, dat de gemiddelde mens er ook bij hoort ook al heeft hij nog zo veel overtredingen in z’n boekje staan. Hij hoort er ook bij. Wees gewaarschuwd tijdens je meest sublieme momenten en weet dat het leven er daarna soms heel anders uit kan  zien”.

Moreel dilemma

Op Yom Kipoer worden wij opgeroepen om onze sublieme energie door te voeren naar onze dagelijkse activiteiten. Anderzijds, als we beproefd worden, kunnen we weten dat wij ooit in een Yom Kipoer-bui waren en dat wij die speciale energie nu kunnen inzetten om ons hoofd boven water te houden, ook op moreel gebied. Wij laten ons niet meesleuren in allerlei misdrijven, tegenstrijdigheden en relaties die niet kloppen.

ּמִי־יַעֲלֶה בְהַר־ה’ וּמִי־יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ׃

Wie zal G-ds berg beklimmen en wie is in staat om zich op de heilige plek te handhaven?

In dit vers, Tehilim 24-3, vraagt David niet alleen wie de berg van spiritualiteit kan beklimmen, maar ook wie in staat is om daar te blijven.

Iedereen gaat op dieet, maar wie houdt het vol? 
Iedereen vindt Yom Kipoer fijn, maar wie kan het gevoel handhaven en meenemen naar de zeven dagen van de week, één en zeven?

Evenwicht handhaven

Het leven is één en al contrast. De ene dag zijn we helemaal high en de volgende dag vragen wij ons af waar onze lusten en begeertes vandaan komen. Vandaar dat we juist op Yom Kipoer voor het meest  lage en immorele gedrag gewaarschuwd worden. “Denk niet”, zegt de Torah tegen ons, “dat het van nu af aan allemaal koek en ei zal zijn. Bereid je voor. Neem dit heilige moment mee. Gebruik je inspiratie van nu om jezelf ook morgen te bewapenen tegen de valkuilen van het dagelijks leven”.

Besprenkel je bloed, je warmte en je energie niet alleen naar boven. Eén naar boven, maar verspreid het ook op zondag, Eén en één naar beneden, op maandag, Eén en twee naar beneden, op dinsdag, Eén en drie naar beneden enzovoort.

Pak die eenheid, dat intieme gevoel dat je je één met G-d voelt en ga ermee naar huis, naar je dagelijkse aardse bezigheden. Nadaw en Awiehoe zijn niet gestraft omdat ze gangsters waren. Hun overtreding was juist dat ze hun sublieme gevoel in de hemel hebben gelaten. Ze hebben verzuimd om terug naar beneden te gaan, om de eenheid van G-d te openbaren in de diversiteit van het aardse bestaan.

Nu begrijpen wij waarom de Rambam het naar huis gaan van de Hogepriester aan het einde van Yom Kipoer als onderdeel opneemt in de dienst van de allerheiligste dag.

Het is niet alleen een deel, het is het hoogtepunt van Yom Kipoer. Een huis kan vol met familieleden zijn die zich op allerlei manieren kunnen gedragen. Hoe reageer je daarop in de drukte van je dagelijks leven? Behalve alle afspraken, verantwoordelijkheden, stress en tijddruk waaronder wij worden verwacht te opereren, zoeken wij ook naar momenten van rust, eenheid en onderling respect. 

Het draait er allemaal om hoe je je daarna gedraagt.

G-d nodigt ieder mens op aarde uit om Hem te dienen. Contrasten zijn er, humeurige buien bestaan, maar wij hebben de sleutel in onze handen om ons evenwicht te handhaven. Enerzijds voeren we dagelijks in ons leven Yom Kipoer-momenten in. Anderzijds zorgen we dat we niet helemaal opgaan in onze spirituele ervaringen. We komen terug in het hier en nu. We zijn ons ervan bewust dat G-d ons hier op aarde neergezet heeft om juist in de wereldse zaken de eenheid van G-d te ontdekken. Als je 10 euro aan een arme man schenkt of aan een Joodse school geeft, dan heb  je de eenheid van G-d geopenbaard in het aardse geld en in alles wat je gedaan hebt om dat geld te kunnen verdienen. We houden ons evenwicht en weten ons te handhaven op Yom Kipoer en daarna!

Shabbat shalom!

Bracha Heintz

Gebaseerd op een les van Rav YY Jacobson
Opmaak Rianne Meijer en Sonja Tamam

Help jij mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen? Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

 

Chajee Sara | Jouw daden blijven voortleven

Chajee Sara | Jouw daden blijven voortleven

Ons antwoord aan moordenaars en vijanden van het Jodendom is: léven. De parasha van deze week, Chajee Sara, geeft een bijzondere boodschap: hoe je er voor kunt zorgen dat jouw daden lang nadat je er niet meer zult zijn voort zullen blijven leven.

Download hier een printversie van dit artikel (PDF)

Chajee Sara betekent ‘het leven van Sara’. Eigenaardig, want de eerste gebeurtenis die in de parasha van deze week beschreven wordt is dat Sara overlijdt. Waarom wordt dit deel van de Torah dan het leven van Sara genoemd? En waaraan is zij eigenlijk overleden?

Dit is wat er gebeurde: Avraham was niet thuis. Hij was weg, hij ging ‘s ochtends vroeg al op stap met hun zoon Yitschak en twee begeleiders. Toen Sara erachter kwam wat het doel van deze vroege ochtendwandeling was, namelijk het opofferen van haar zoon Yitschak, ja, toen had ze het niet meer. Dat was haar te veel. Zij is van de schrik overleden. Uiteindelijk werd het offeren van Yitschak door een engel tegengehouden, maar toen vader en zoon thuiskwamen moesten ze Mama begraven.

Speciale vrouw

Sara was een hele speciale vrouw. Ze heeft 127 jaar geleefd en haar dagen gevuld met zaken die eeuwige waarde hadden. Zo brandden haar sjabbatkaarsen de hele week door. Het brood dat ze bakte was gezegend omdat zij er challa van nam; het bleef de hele week vers. Tenslotte was G-d’s aanwezigheid merkbaar in haar tent. Deze drie wonderen stopten bij haar overlijden en kwamen terug toen haar schoondochter Rivkah de tent binnen kwam.

Drie wonderen die overeenkomen met de drie speciale mitswot, geboden, waar Joodse vrouwen zich tot de dag van vandaag in specialiseren:

  1. Het aansteken van Sjabbat kaarsen vrijdag avond.
  2. Het kosjere bakken en koken, o.a. challa.
  3. Het maandelijkse gebruik van het mikwe, het ritueel bad waar Joodse vrouwen zich maandelijks in onderdompelen.

Wanneer je als mens in je leven zaken opbouwt en situaties in werking zet die ook na je dood zullen voortleven, dan kunnen we rustig stellen dat de dood niet een eindpunt is, maar een overgang naar een nieuwe levensfase. Vandaar dat de Torah het overlijden van Sara beschrijft als haar leven, Chajee Sara is de naam van de Parasha, het leven van Sara.

Toen Sara nog leefde was het effect van haar daden begrensd, omdat ze maar op één plek tegelijk kon zijn. Haar lichaam beperkte haar invloed. Na de dood verdween deze beperking. Al haar krachten konden vanaf toen onbelemmerd verspreiden.

Sara is onze aartsmoeder. Wij zijn haar erfgenamen. Wij ook hebben het voorrecht om ons bezig te houden met zaken die niet alleen in het hier en nu van belang zijn, maar die eeuwig effect hebben.

Erfgoed

Sara heeft de emancipatie reeds 4000 jaar geleden ingezet. Wanneer een Joodse vrouw Sjabbatkaarsen aansteekt, een kosjere maaltijd voorbereidt of aan haar huwelijksleven een extra dimensie geeft, dan verbindt zij zich met Sara. Daarmee geeft ze het joodse erfgoed door aan de komende generatie. Ze maakt van zichzelf een schakel in een onafgebroken ketting. Ze verenigt het verleden met het heden en de toekomst en ze maakt zichzelf door haar daden onverwoestbaar en eeuwig levend.

Keer op keer is bewezen dat de joodse vrouw het schakelpunt is van onze geschiedenis. Zij is diegene die bepaalt of haar kinderen joods zijn. Zij is diegene die het mikwe gebruikt, nog vóór de conceptie. Daarmee begint ze al met de opvoeding van haar kind dat misschien geboren zal worden. Zij zal tijdens haar zwangerschap, door zelf kosjer te eten, joodse, spiritueel geschikte cellen aanmaken in haar ongeboren kind. Vanaf de geboorte is het meestal de moeder die het grootste deel van de opvoeding op zich neemt, zeker in de jongste jaren van het kind waarin het het meeste alle invloeden om zich heen, opneemt.

Door Joodse genen op te bouwen heeft zij al in haar nazaat geïnvesteerd. Haar consumptie van kosjer voedsel, haar onderdompeling in het ritueel bad en haar sjabbatrust hebben haar nog ongeboren kind geïnjecteerd met een extra spirituele kracht.

De Joodse vrouw bepaalt ook de sfeer in huis. Door vrijdag avond sjabbatkaarsen aan te steken creëert zij een bepaalde sfeer; ze zegt hiermee eigenlijk: ‘Stop en niet verder.’ Even alles uitschakelen en bijkomen. We nemen één dag vrij wat de lichamelijke creativiteit betreft. De situatie waarin alles zich bevindt laten we even zoals die is. De digitale wereld is dan een heel etmaal uitgeschakeld. Wat een rust en ontspanning!

Ze geeft hiermee aan dat de buitenwereld alleenmaar welkom is wanneer zij dat zelf bepaalt. Door de week wel, op Shabbat niet. Hierdoor laat ze zien dat zij grip heeft op de buitenwereld en niet andersom. Deze discipline helpt haar om zichzelf en eventueel haar gezin waar nodig is te beschermen, ook door de week. Niets mag de innerlijke rust in haar leven verstoren. Haar shabbatkaarsen blijven als het ware ook nog gedurende de week licht werpen op alle wereldlijke zaken zodat zij een bewuste keus kan maken wat wel en wat niet welkom is.

Eeuwige daad

Haar kaarsen geven het signaal af dat het tijd is voor spirituele creativiteit. Sjabbat is dé dag om met familie en vrienden op een hoger niveau te opereren. De sjabbatkaarsen die de Joodse vrouw aansteekt geven duidelijke signalen af die ongemerkt naar de volgende generatie overgebracht worden. Deze levenskracht zal in haar kinderen en kleinkinderen voortbestaan, ook lang nadat zij zelf niet meer in deze wereld is.

Of ze nu 4000 jaar geleden leefde of in de 21ste eeuw of ergens daar tussenin: zij bepaalt met haar eeuwige spirituele injectie in het dagelijkse leven wat de volgende generatie mee gaat nemen.

Volgende keer, voordat je iets onderneemt kun je je afvragen of dit na 120 jaar nog noemenswaardig zal zijn, of je medemens er ook iets mee kan en of de volgende generatie het mee zal nemen. Een Sara-daad is een eeuwige daad.

Wij zijn beland in de 21ste eeuw en 4000 jaren aan traditie en overlevering zijn aan ons voorafgegaan. Wij zijn de onderste schakel van deze rijke eeuwenlange ketting. Wat een verantwoordelijkheid! Wat een voorrecht! Onze voorouders hebben zonder onderbreking de traditie jaar in jaar uit, van generatie tot generatie doorgegeven. Vaak hebben zij zelfs hun leven moeten opofferen om ervoor te zorgen dat de aaneengeschakelde ketting niet doorbroken zou worden. Nu is het onze beurt. Een zeer bijzondere opdracht rust op onze schouders.

Wij zorgen ervoor dat deze ketting onafgebroken doorgaat. Ik ben mij er zeer bewust van dat ik de schakel ben naar de volgende generatie. Het hangt van mij persoonlijk af of mijn kinderen of leerlingen het Jodendom in zich mee gaan dragen en het op hun beurt door zullen geven. Elke mitswa die ik doe, elke kosjere hap die ik in mijn mond steek en elke Torah les die ik absorbeer, versterkt deze schakel.

Het is tevens een collectieve verantwoordelijkheid van het hele joodse volk naar de volgende generatie toe, waarin niet alleen ouders maar elk individu invloed heeft op de mensen om zich heen. Elke mitswa, goede daad die een mens uitvoert voegt kracht en bescherming toe niet alleen aan zichzelf, maar voor het hele Joodse volk. Hij verbindt zich daardoor met alle voorafgaande generaties waarvan hij de traditie heeft ontvangen en met de komende geslachten aan wie hij het doorgeeft.Wat een eer en voorrecht is het om deze cruciale schakel te mogen zijn.

2019: Israël onder vuur

Dit stukje kom tuit november 2019: Dames en heren, we zijn afgelopen weken weer eens zwaar getroffen. In Nederland klagen we over alle regen die uit de hemel komt vallen; in Israël regent het raketten. In vele steden in het zuiden van Israël hebben de burgers 10 seconden om naar een schuilkelder te gaan. In het midden van je slaap heb je dus 10 seconden om je kinderen, je opa of je oom in een rolstoel wakker te maken en te rennen. Als je op straat loopt, kijk je constant om je heen waar de dichtstbijzijnde schuilkelder is. Hoe moet je douchen? En waar schuil je midden op de snelweg? Om de zo veel maanden begint het weer.

Klik op de foto voor het verhaal

Wat een ijzeren zenuwen moet een mens hebben om dit te overleven. Kinderen, peuters en kleuters zijn getraind om hun speelgoed abrupt te laten vallen en te rennen. Hun oren zijn overdag en in hun slaap constant gespitst op een mogelijk alarm! Ondertussen is al een hele generatie onder raketaanvallen opgegroeid. Maar Israël laat zich niet kisten. Ze willen ons vermoorden, maar ons antwoord op de dood is leven. Vorige week zijn er weer tal van Joodse baby’s geboren. De ziekenhuizen en verloskamers worden onder aanval tijdelijk naar speciaal daarvoor ingerichte kelders geëvacueerd. Maar geboren zijn ze, onder het toeziend oog van artsen en verpleegsters met als achtergrondgeluid sirenes en vallende bommen.

Vastberaden

We blijven vastberaden. Onze respons op de dood is Chajee Sara, het leven van Sara. Wij worden aangevallen wegens ons Jodendom en ons antwoord is dat wij niet alleen doorgaan met leven, maar we voegen zelfs leven toe. Wij blazen nieuw leven in ons erfgoed en de zaadjes komen onderin de aarde, in schuilkelders tot leven.

Niet alleen in een schuilkelder in Ashkelon wordt er geleefd. Iedereen waar hij zich ook in de wereld bevindt kan tegen deze walgelijke wreedheid en deze afschuwelijke duisternis vechten door een nieuwe goede daad op zich te nemen. Plaats bijvoorbeeld een nieuwe mezoeza op je deur om jezelf te beschermen. Of laat de mezoeza die jij al hebt controleren of deze nog kosjer is.

Reageer op deze haatvolle daad door extra aardig te zijn voor iemand die je misschien niet of amper kent. Maak de eerste stap om een relatie te herstellen met een kennis of familielid. Bel eens een bejaarde of zieke op om hallo te zeggen of geef wat geld aan de armen of aan een joodse school of organisatie.

Geef aan Chabad Utrecht. Ik garandeer je dat jouw geld gebruikt wordt voor joods leven en overleven. Voor het toevoegen van Torah en Mitswot, voor het vechten tegen assimilatie, met behulp van educatie, lessen en artikelen. Vereeuwig jouw inkomsten door ze te delen. Zo dragen wij individueel en collectief bij aan ons onverwoestbare erfgoed.

Laten we G-d vragen om Israël en het Joodse volk te beschermen.

Dat is ons antwoord aan de tegenstanders van het leven en aan de vijanden van het Jodendom.

Ik wens jullie allemaal een speciale Sjabbat toe. Een Sjabbat vol met vrolijkheid, rust en inspiratie. Een Sjabbat waarop we G-d gaan vragen en eisen dat er geen tranen meer zullen vallen en dat Mashiach zal komen, zodat de ketting eindelijk haar doel zal hebben bereikt.

Sjabbat shalom,

Bracha Heintz
www.chabadutrecht.nl

Lees hier het verhaal over de foto boven dit artikel. Afbeelding is een printscreen van het Facebookbericht op een computer.

Chanoeka Feest Utrecht
Zondag 22 dec 2019
Mariaplaats Utrecht
17:00 tot 18:00 uur
Vanaf 16:30: vuurshow, live muziek, kinderactiviteiten en kraampjes met lekkernijen en Judaica
www.chanoeka.info


Helpt u mee om de continuïteit van deze artikelen te waarborgen? Door te sponsoren word je een actieve partner en steun je ook verdere activiteiten! Doneren kan hier op chabadutrecht.nl/doneren.

Beeld: chabad.org

Met dank aan Sonja Tamam en Rianne Meijer voor hun hulp bij het bewerken van dit artikel.

 

Even voorstellen

Samen al meer dan 30 jaar in Utrecht aan het werk: rabbijn & rebbeztin Heintz! Lees meer..

🌿 Soekot in Utrecht

Vrienden Joods Utrecht

Ook Hebreeuws leren?

Poerim 2019 Utrecht 🤹‍♂